หมอของ DA Clinic

Thanakorn.jpg

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี) มีประสบการณ์ทำงานในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปอยู่ที่คลินิกเอกชน  และบริษัทมหาชนเป็นเวลา 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการการเผาผลาญสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

 

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น สำเร็จการศึกษาจาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรม

ในโครงการ American Board in Nutritional Wellness  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำ DA Clinic

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Wirut.jpg

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี  

ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป รวมทั้งยังเคยปฏิบัติงานเป็นหมอ

หู คอ จมูก อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ

 

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสตศอนาสิกวิทยา

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Korakot.jpg

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลำพูนในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563

 

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 และได้รับประการศนียบัตรด้านยาสามัญ

ปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ

 

ให้บริการภาษาไทย

Ichkal.jpg

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง

DR Gomen.jpg

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว ปัจจุบันเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป

ประจำโรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย

 

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2556 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

DR Thanidapsd.jpg

แพทย์หญิงฐานิดา แสงชาตรี

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี เคยปฏิบัติงานประจำที่

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอศรีราชา และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป

ประจำโรงพยาบาลเปาโล

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

DR Thitiya.jpg

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ

มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป เคยปฏิบัติงานที่คลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

 

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ สำเร็จการศึกษาในปี 2558 จาก Southwestern University of Philippines สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

DR Nattawat.jpg

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร มีประสบการณ์ทำงานในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี ในปี 2563 ท่านได้รับใบวุฒิบัตรในด้านโสตศอนาสิกวิทยาจากโรงพยาบาลราชวิถี

 

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2557 โดยท่านได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีในแผนกโสตศอนาสิกวิทยาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

 

ให้บริการภาษาไทย

Dr.Nattiya.jpg

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว มีประสบการณ์ 5 ปี ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปที่คลินิกส่วนตัว

และองค์กรสาธารณะ

 

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลังศึกษาด้านวิสัญญีวิทยา

หรือวิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา (หลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้าน) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ให้บริการภาษาไทย

DR Krittanont.jpg

นายแพทย์ กฤตนนท์ วัธนเวคิน

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nottingham สาขาชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 และจบการแพทย์ที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในปีการศึกษา 2562

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

K.Thanicha.jpg

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลและคลินิก

 

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาด้านอายุรกรรม

และการผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ในปีการศึกษา 2557

หลังจากนั้นได้กลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง มีประสบการณ์การทำงานในแผนกห้องฉุกเฉิน และทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตราดตั้งแต่ปี 2557 เป็นเวลา 3 ปี

 

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2556 มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและผ่านการอบรมที่ RACGP ประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นนักวิจัยที่บริษัท Babylon

จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำหน้าที่แพทย์ทั่วไปในคลินิกเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ