หมอของ DA Clinic

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น (หมอวี) มีประสบการณ์ทำงานในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปอยู่ที่คลินิกเอกชน  และบริษัทมหาชนเป็นเวลา 10 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการการเผาผลาญสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

 

นายแพทย์ ธนกร ศรีบานชื่น สำเร็จการศึกษาจาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรม

ในโครงการ American Board in Nutritional Wellness  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำ DA Clinic

 

ให้บริการภาษาไทย

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี  

ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป รวมทั้งยังเคยปฏิบัติงานเป็นหมอ

หู คอ จมูก อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ

 

นายแพทย์ วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสตศอนาสิกวิทยา

 

ให้บริการภาษาไทย

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลำพูนในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563

 

นายแพทย์ กรกฎ พร้อมสกุล สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 และได้รับประการศนียบัตรด้านยาสามัญ

ปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ

 

ให้บริการภาษาไทย

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว ปัจจุบันเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป

ประจำโรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย

 

นายแพทย์ โกเมน จันทร์แก้ว สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2556 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิงฐานิดา แสงชาตรี

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี เคยปฏิบัติงานประจำที่

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอศรีราชา และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

แพทย์หญิง ฐานิดา แสงชาตรี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป

ประจำโรงพยาบาลเปาโล

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ

มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป เคยปฏิบัติงานที่คลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

 

แพทย์หญิง ธิติยา ชัชราวรรณ สำเร็จการศึกษาในปี 2558 จาก Southwestern University of Philippines สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร มีประสบการณ์ทำงานในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี ในปี 2563 ท่านได้รับใบวุฒิบัตรในด้านโสตศอนาสิกวิทยาจากโรงพยาบาลราชวิถี

 

นายแพทย์ ณัฐวัตร พงษ์ชมพร สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2557 โดยท่านได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีในแผนกโสตศอนาสิกวิทยาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

 

ให้บริการภาษาไทย

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว มีประสบการณ์ 5 ปี ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปที่คลินิกส่วนตัว

และองค์กรสาธารณะ

 

แพทย์หญิง ณัฐธิยา ชุ่มนาเสียว สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลังศึกษาด้านวิสัญญีวิทยา

หรือวิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา (หลักสูตรการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้าน) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ให้บริการภาษาไทย

นายแพทย์ กฤตนนท์ วัธนเวคิน

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน ให้บริการให้คำปรึกษาภาษาไทยหรืออังกฤษ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

นายแพทย์กฤตนนท์ วัธนเวคิน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nottingham สาขาชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 และจบการแพทย์ที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในปีการศึกษา 2562

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ ปัจจุบันกำลังทำงานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญทั่วไปประจำโรงพยาบาลและคลินิก

 

แพทย์หญิง ธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาด้านอายุรกรรม

และการผ่าตัดจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ในปีการศึกษา 2557

หลังจากนั้นได้กลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง มีประสบการณ์การทำงานในแผนกห้องฉุกเฉิน และทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตราดตั้งแต่ปี 2557 เป็นเวลา 3 ปี

 

นายแพทย์ อิชช์กันต์ พุทธิศักดิ์แสง สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2556 มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและผ่านการอบรมที่ RACGP ประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นนักวิจัยที่บริษัท Babylon

จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันทำหน้าที่แพทย์ทั่วไปในคลินิกเอกชน

 

ให้บริการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เบอร์ติดต่อ : +66 2 114 7594 

DA Clinic Logo(RGB)-Positive.png